Skip to content

Ochrona danych zapisanych w formularzu zamówienia


 

Informuję, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcę poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Studio MTS Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy mi, by mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług studia, dlatego proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniam, że należycie dbam o Państwa prywatność, a Państwa dane osobowe są bezpieczne. Zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Studio MTS Mariusz Zaczkowski z siedzibą w 80-041 Gdańsk, ul. Dywizji Wołyńskiej 18A/4, jest administratorem Państwa danych osobowych i gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane wyłącznie podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma, numer telefonu,

 • w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: NIP, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

 • Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
  w tym również wysyłki zamówionych płyt, realizacji płatności i obsługi reklamacji.

 • realizacji obowiązków Studia MTS przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,

 • ochrony praw Studia MTS zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Studio MTS może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Studio MTS ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Studio MTS przewidzianych prawem, ochrony praw Studio MTS zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Studio MTS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Studio MTS może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie są zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Studio MTS,

 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Studio MTS zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Studio MTS wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa
i  Studia MTS.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
(tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od  Studia MTS potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Studio MTS dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

  2. prostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

  3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a  Studio MTS ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

  4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Studio MTS wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

  5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Studio MTS oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

  6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Studio MTS może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

  Prawa wymienione w pkt 1-6 można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres e-mail: biuro@studiomts.pl lub na adres siedziby z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, proszę o kontakt pod adresem: Studio MTS Mariusz Zaczkowski, ul. Dywizji Wołyńskiej 18A/4, 80-041 Gdańsk.

  Informuję o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Back to top